Phát động phong trào thi đua Học Kỳ I - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
14:41 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC

Phát động phong trào thi đua Học Kỳ I

Thứ sáu - 21/10/2011 09:20
Phát động phong trào thi đua Học Kỳ I

Phát động phong trào thi đua Học Kỳ I

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI  ĐUA HỌC KỲ I

    UBND TỈNH CAO BẰNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 1958/BC-SGD&ĐT-VP                             Cao Bằng, ngày 26  tháng 9 năm 2011

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI  ĐUA

 học kỳ I năm học 2011 - 2012

 


 

                Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng;

            Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy đảng trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát động phong trào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh "Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011";

            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2011 - 2012 của ngành GD&ĐT.

            I. Mục đích yêu cầu:

            1. Mục đích:

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, yêu ngành...nhằm động viên cán bộ công nhân viên chức trong ngành hăng hái thi đua, phát huy nội lực, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong học kỳ I.

            - Tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  của Đảng. Qua các phong trào thi đua tiếp tục xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong mỗi đơn vị và trong toàn ngành.

            - Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

            2. Yêu cầu:

            - Phát động phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện ở từng đơn vị cơ sở, chú trọng chất lượng, hiệu quả tránh phô trương, hình thức.

            - Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch thi đua của ngành và các chỉ tiêu kế hoạch đăng ký thi đua, xây dựng và triển khai các nội dung cụ thể từng đợt thi đua gắn liền với chức năng nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời gắn với chỉ tiêu thi đua của từng cá nhân trong đơn vị, có đánh giá giá sơ kết, biểu dương khen thưởng từng đợt thi đua.

 Cụ thể: Học kỳ I, toàn ngành tổ chức 02 đợt thi đua:

 Đợt 1: Từ ngày 16/8 đến ngày 20/11 thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 Đợt 2: Từ ngày 21/11 đến ngày 22/12 thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc phòng toàn dân.

II. Nội dung thi đua

            1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị và cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII.

            2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên toàn ngành về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong tào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điểm hình tiên tiến; Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"và phong trào thi đua"Hai tốt", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

4. Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị (Cơ quan) văn hóa; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu, sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo quản và sử dụng tài sản công...

5.Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên;coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên;giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tácgiáo dục thể chất và y tế trường học;tiếp tục triển khai Chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

6. Triển khai thực hiện "3 đủ"" (Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở học tập) đối với mỗi học sinh.

7. Tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

8. Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn công tác kiểm trađịnh kỳ, thi kết thúc học kỳ I đối với các cấp học phổ thông, thi học sinh giỏi các cấp;khảo sát chất lượng giáo viên và học sinh;thực hiện xây dựngvà sử dụng ngân hàng đề trong kiểm tra thường xuyên tại các đơnvị; tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đúng, đủ, đảm bảo chất lượng.

9. Tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dântộc ở mầm non, tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc.

10. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người học trong toàn ngành; đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

11. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, công tác quản lý giáo dục, công tác đổi mới kiểm tra đánh giá; thanh tra việc quản lý dạy thêm, học thêm, việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          12. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học, khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. 

          13. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

          14. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 09/2009/TT- BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân".

            15. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện có chất lượng hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích.

            III. Tổ chức thực hiện

            - Các đơn vị căn cứ kế hoạch thi đua chung của ngành, nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch thi đua của đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

            - Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh "Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011"; tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật khác về thi đua, khen thưởng.

            - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc, tuyên truyền và tổ chức học tập gương người tốt việc tốt của các đơn vị trong ngành và của các cấp, các ngành.

            - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế phấn khởi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

            - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và kiểm tra chéo trong các khối thi đua.

            Trên đây là nội dung phát động thi đua học kỳ I năm học 2011 - 2012 của ngành GD&ĐT, Hội động Thi đua, Khen thưởng ngành yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nội dung phát động thi đua nêu trên, xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của ngành.

 

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC

-Ban Thi đua, khen thưởng Tỉnh;                                                                                                                      

- Các sở: Y tế, LĐTB&XH, VHTT&DL, TT&TT;

- Đài phát thanh và Truyền hình ;

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                 Trịnh Hữu Khang                                                          

- CĐ Ngành, các Phòng Sở;              

- Các Phòng GD&ĐT;

- Các Trường và Trung tâm trực thuộc Sở;

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thời gian là bờ bến của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua.A. De RivarolChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 300
  • Tháng hiện tại: 233766
  • Tổng lượt truy cập: 9504360

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Xe đạp điện chính hãng
Mách bạn cách phân biệt Xe điện chính hãng và xe kém chất lượng
Thiết kế shop quần áo đẹp
Nhận thiết kế shop quần áo thời trang theo yêu cầu
Giày crocs nam tphcm
Giày crocs nam tphcm
In chai nhựa
In chai nhựa trà sữa - cách ghi dấu ấn tốt
Mở Hộp Chat