Kế hoạch thanh tra năm học 2011 - 2012 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
14:48 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin nhà trường

Kế hoạch thanh tra năm học 2011 - 2012

Thứ tư - 12/10/2011 06:11

 

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Số: 1913/KH-SGD&ĐT-TT

Cao Bằng, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Công tác thanh tra năm học 2011-2012

____________________

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012;

Thực hiện hướng dẫn công tác  thanh tra giáo dục năm học 2011-2012 tại công văn số 5859/BGDĐT-TTr, ngày 05/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm học với các nội dung chủ yếu sau đây:

Phần I

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2011-2012

 

I. Những thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các phòng ban của Sở và lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị.

- Hoạt động thanh tra của Thanh tra Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong những năm gần đây được đầu tư, tăng cường tính chủ động tích cực.

- Đội ngũ cán bộ quản lý- giáo viên- nhân viên các đơn vị có nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của từng cơ sở và toàn ngành.

- Kinh phí và các phương tiện cho hoạt động thanh tra được quan tâm đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời cho hoạt động thanh tra.

- Đội ngũ cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ hai năm học 2011-2012 và 2012-2013 cấp Sở, cấp Phòng được lựa chọn kỹ, có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao, đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu; được tập huấn về nghiệp vụ và được sự tạo điều kiện tốt nhất của các cơ quan quản lý để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

II. Khó khăn

- Cán bộ phụ trách thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo còn kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên chưa có thời gian đầu tư nhiều cho công tác thanh tra.

- Đặc thù địa hình miền núi giao thông đi lại khó khăn, quy mô trường lớp nhỏ, lẻ, nhiều phân trường, điểm trường xa nhau; trình độ dân trí và điều kiện sống còn thấp, nên công tác giáo dục nói chung, công tác thanh tra giáo dục nói riêng gặp khó khăn trong hoạt động.

 

Phần II

CÁC NỘI DUNG, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 

I. Củng cố tổ chức Thanh tra:           

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức thanh tra, bố trí biên chế cho Thanh tra Sở đảm bảo đạt ít nhất là 10% biên chế cơ quan Sở (05 người).

- Tiếp tục bổ nhiệm bổ sung, sử dụng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp nhiệm kỳ hai năm học 2011-2012 và 2012-2013 theo hướng cân đối cơ cấu vùng miền, không tập trung quá nhiều vào một đơn vị nào để hạn chế quá tải công việc cho cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm công tác thanh tra bao gồm:

+ Tập huấn đầu năm cho cộng tác viên thanh tra tháng 09/2010

+ Tập huấn nghiệp vụ thanh tra các kỳ thi cho cán bộ thanh tra thi trước mỗi khi kỳ thi tiến hành.

 

II. Các hoạt động thanh tra.

1. Thanh tra chuyên ngành

1.1. Tiến hành thanh tra toàn diện từ 10 đến 13 đơn vị trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT và Hướng dẫn của Sở về nghiệp vụ thanh tra trường học, cụ thể gồm:

 

TT

Tên đơn vị được thanh tra

Thời gian

Thời gian/cuộc

1

PTDTNT huyện Bảo Lâm

Tháng 10/2011

03 ngày

2

TTGDTX huyện Bảo Lâm

Tháng 10/2011

03 ngày

3

THPT Bảo Lâm

Tháng 10/2011

03 ngày

4

PTDTNT Nguyên Bình

Tháng 11/2011

03 ngày

5

PTDTNT Quảng Uyên

Tháng 11/2011

03 ngày

6

THPT Cách Linh

Tháng 12/2011

03 ngày

7

TTGDTX Phục Hòa

Tháng 12/2011

03 ngày

8

TTGDTX Thị xã

Tháng 12/2011

03 ngày

9

THPT Canh Tân

Tháng 01/2012

03 ngày

10

THPT Thị xã

Tháng 03/2012

05 ngày

11

THPT Chuyên

Tháng 03/2012

05 ngày

12

TTGDTX Tỉnh

Tháng 04/2012

05 ngày

19

TTKTTH-HN Tỉnh

Tháng 04/2012

05 ngày

 

Lực lượng tham gia các đoàn sử dụng chủ yếu đội ngũ cộng tác viên thanh tra là cán bộ, chuyên viên Sở, Phòng; kết hợp giữa thanh tra toàn diện với các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành khác ở các đơn vị lân cận.

1.2. Thanh tra 02 phòng giáo dục và đào tạo.

 

TT

Tên đơn vị được thanh tra

Thời gian

1

Phòng giáo dục và đào tạo Nguyên Bình

Tháng 11/2011

2

Phòng giáo dục và đào tạo Thạch An

Tháng 12/2011

Nội dung thanh tra gồm các nội dung chính sau:

- Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục của các cấp học, ngành học;

- Đội ngũ, cơ sở vật chất thiết bị;

- Công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra giáo dục;

- Công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức của Trung tâm học tập cộng đồng.

Lực lượng tham gia: Các phòng GDMN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Thanh tra Sở, Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp.

1.3. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo được kết hợp với thanh tra toàn diện đơn vị  tại các huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình, Phục Hòa và THPT Canh Tân.

1.4. Thanh tra các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh theo kế hoạch và thời gian tổ chức thi của Bộ, Sở.

1.5. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ dưới các hình thức kết hợp trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra các phòng giáo dục và đào tạo, thanh tra các kỳ thi và theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,...

1.6. Thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm: Tập trung thanh tra tại các đơn vị trung tâm có hoạt động dạy thêm, học thêm khá phổ biến (kể cả trong và ngoài nhà trường). Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm không có giấy phép.

1.7. Thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo, kiểm tra các trung tâm có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong năm sẽ thanh tra tại:

+ Cao đẳng sư phạm Cao Bằng.

+ Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp Tỉnh.

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

1.8. Kiểm tra lại kết quả thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Uyên và THPT Trùng Khánh.

 

Thời gian thanh tra cụ thể từng đơn vị sẽ được thông báo trước sớm nhất là 7 ngày.

 

2. Thanh tra hành chính

2.1. Thanh tra công tác quản lý hành chính

Thanh tra, kiểm tra việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và thực hiện các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học; công tác quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên,...

2.2. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp" (Hai không), “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

2.3. Thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản.

Thanh tra công tác quản lý các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân,… công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004  của Bộ Tài chính về việc ban hành “Qui chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

2.4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện ba công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Hình thức tiến hành kết hợp với thanh tra chuyên ngành như thanh tra toàn diện một đơn vị hoặc tiến hành thanh tra chuyên đề với nhiều nội dung khác nhau, nhưng phải đảm bảo mỗi nội dung trên được tiến hành tại ít nhất 02 đơn vị.

 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

* Nội dung kiểm tra, thanh tra:

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của cấp trên về công tác này; các việc đã triển khai và kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ sở được kiểm tra.

- Việc thực hiện công khai trong mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm,...

* Đối tượng kiểm tra, thanh tra: các đơn vị thuộc Sở quản lý.

* Số lượng:  12 đơn vịthuộc Thị xã, các huyện Quảng Uyên, Nguyên Bình, Bảo Lâm.

* Người thực hiện: Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn của Sở.

 

4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và tiếp công dân

-Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của các phòng giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

- Thẩm tra, xác minh, kết luận về nội dung, tính chất, mức độ của vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở để kiến nghị, tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết; chuyển, trả lời các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, không để đơn thư tồn đọng, vụ việc kéo dài và tăng tính phức tạp.

 

5. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đã được thanh tra trong các năm học 2010-2011.

Các đơn vị Sở sẽ tiến hành kiểm tra gồm:THPT Cao Bình, PTDTNT Hạ Lang.

 

III. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo

- Thực hiện tốt chế độ thông tin  nhiều chiều giữa Thanh tra Sở với các đơn vị trong ngành và các đơn vị bạn có liên quan, đảm bảo xử lý nhanh, chính xác yêu cầu công việc đặt ra.

- Thực hiện nghiêm báo cáo định kỳ cho Thanh tra Bộ, Thanh tra Tỉnh:

+ Báo cáo kế hoạch công tác thanh tra năm học mới trước ngày 30/9/2011.

+ Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học trước ngày      15/01/2012.

+ Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học trước ngày10/6/2012.

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 26/6/2012.

- Đảm bảo báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên.

Căn cứ vào thời gian báo cáo định kỳ trên, các phòng giáo dục và đào tạo gửi báo cáo sơ, tổng kết tới Thanh tra Sở trước 5 ngày để kịp tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy hiệu quả công tác thanh tra và việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo (báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ) để đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng.

 

Trên cơ sở bản kế hoạch này, yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch thanh tra năm học và gửi 01 bản để báo cáo Sở trước ngày 10/10/2011./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ GD&ĐT (thay báo cáo);

- Thanh tra Tỉnh (thay báo cáo);

- Các Phòng GD&ĐT;

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

- Cộng tác viên thanh tra;

 - Các phòng CM Sở;

- Website của Sở;

- Lưu VP, VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Khang

 

Tác giả bài viết: Đăng tin: Chu Tuấn Khang

Nguồn tin: Sở Giáo Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why MelvilleChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 324
  • Tháng hiện tại: 233790
  • Tổng lượt truy cập: 9504384

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Xe ben howo 3 chân
3 lý do chứng tỏ xe ben Howo 3 chân xứng đáng là sự lựa chọn số 1 dành cho các tài xế
Học bổng canada
Cách thức săn học bổng du học Canada hiệu quả
Ống ppr
Ống nhựa chịu nhiệt PPR Hoa Sen - Chống tia UV, thách thức nắng nóng
Khách sạn ở quan lạn
Kinh nghiệm chọn khách sạn Quan Lạn chất lượng
Mở Hộp Chat