HD kết nạp Đoàn viên - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
14:45 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » KẾ HOẠCH ĐOÀN

HD kết nạp Đoàn viên

Thứ hai - 18/04/2016 12:07
HD kết nạp Đoàn viên

HD kết nạp Đoàn viên

Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/TĐTN-TCKT ngày 10/12/2015 của Tỉnh Đoàn Cao Bằng về việc kết nạp đoàn viên mới "Lớp 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (26/3/1931 - 26/3/2016), Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nguyên Bình xây dựng hướng dẫn triển khai tới các cơ sở Đoàn với các nội dung cụ thể như sau:
TỈNH ĐOÀN CAO BẰNG
BCH ĐOÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH
***
Số: 63 -HD/HĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Nguyên Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2016
 
HƯỚNG DẪN
Kết nạp đoàn viên mới "Lớp 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
(26/3/1931 - 26/3/2016)
------------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/TĐTN-TCKT ngày 10/12/2015 của Tỉnh Đoàn Cao Bằng về việc kết nạp đoàn viên mới "Lớp 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (26/3/1931 - 26/3/2016), Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nguyên Bình xây dựng hướng dẫn triển khai tới các cơ sở Đoàn với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu cho phong trào thiếu nhi ở cơ sở để làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
- Thông qua đợt kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" nhằm rà soát các cơ sở Đoàn trung bình, yếu, nơi chưa có tổ chức Đoàn, nơi không phát triển được đoàn viên mới, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp những thanh niên ưu tú, tiêu biểu trong học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
- Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh", cần tạo được phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi đứng trong hàng ngũ của Đoàn.
- Đảm bảo quy trình kết nạp theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, nghi lễ kết nạp Đoàn đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử của Đoàn và những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên thanh niên
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Các cơ sở Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị tuyên truyền về chặng đường lịch sử 85 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).
- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tuyên truyền về các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất, xung kích, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Hình thức tuyên truyền
- Triển khai các hình thức tuyên truyền trực quan như: Pa nô, áp phích,... chuyển tải các các thông tin về hình ảnh về “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" và phát hành ở khu vực đông thanh niên học tập, lao động và sinh sống như khu vực các trường học, các khu dân cư,…
- Xây dựng các chương trình tuyên truyền thông qua các hình thức sân khấu hóa, qua các hội thi, chương trình truyền thanh, các buổi sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, tọa đàm dành cho thanh niên.
- Xây dựng các nội dung phù hợp để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thực hiện tuyên truyền về “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" trong quá trình học tập, lao động, sản xuất cũng như trong các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương.
- Xây dựng các nội dung phù hợp tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, Website, các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên.
2.  Công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đoàn viên
- Chi đoàn, Đoàn cơ sở rà soát số lượng, chất lượng thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn thanh niên đội viên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn.
- Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" .
- Quan tâm kết nạp mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các đội, nhóm; thanh niên theo các tôn giáo; thanh niên là người dân tộc thiểu số; thanh niên công nhân và lao động trẻ...
- Phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên, đội viên trưởng thành để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp và xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn, đoàn viên.
                3. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xung kích, đồng hành để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn
Việc tổ chức các hoạt động thực hiện theo Kế hoạch chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và kế hoạch của địa phương, đơn vị học tập, công tác.
4. Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp.
- Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đối với các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn, cần lựa chọn báo cáo viên có chất lượng để báo cáo. Những địa bàn khó khăn, đặc thù không có điều kiện tổ chức lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên, đội viên trưởng thành đủ tuổi kết nạp Đoàn tìm hiểu, nghiên cứu sau đó kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp viết bài thu hoạch.
- Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết về Đoàn sau các lớp học bồi dưỡng theo hướng đơn giản, nghiêm túc, khoa học; khuyến khích nội dung đánh giá kiến thức gồm kiến thức hiểu biết cơ bản về Đoàn thanh niên và nhận thức của thanh niên nếu được kết nạp vào Đoàn.
5. Thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên
Các đoàn xã, thị trấn và Đoàn trường học chỉ đạo tiến hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên mới theo đúng quy định, trong đó quan tâm một số nội dung sau:
- Chỉ kết nạp những thanh niên, đội viên tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu,... Đối với học sinh phổ thông, chỉ kết nạp những học sinh có học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm tốt.
- Chi đoàn phân công đoàn viên giúp đỡ, hướng dẫn đối tượng đoàn trong quá trình xem xét nạp Đoàn; hướng dẫn dối tượng tự khai lý lịch và viết đơn xin vào Đoàn (theo mẫu Sổ đoàn viên); hướng dẫn ghi đầy đủ thông tin trong Sổ đoàn viên.
- Lễ kết nạp đoàn viên phải do chi đoàn (hoặc Đoàn trường, tùy theo điều kiện thực tế) tổ chức; đảm bảo tính trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc, tạo niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới (khuyến khích các chi đoàn tổ chức kết nạp tại các di tích lịch sử cách mạng). Trong buổi Lễ kết nạp, phải tiến hành trao Quyết định kết nạp, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới.
Ở những nơi có điều kiện nên chỉ đạo chi đoàn tổ chức kết nạp đồng loạt vào thời gian quy định (ví dụ: ở các trường THPT, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức kết nạp vào những ngày lễ truyền thống, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 tháng 3 hàng năm...).
6. Công tác bồi dưỡng, quản lý đoàn viên sau kết nạp
6.1. Quản lý đoàn viên
- Công tác quản lý đoàn viên sau kết nạp phải thực hiện theo quy định, trong đó tập trung chấn chỉnh hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên của Chi đoàn theo yêu cầu: Mỗi chi đoàn có một Sổ chi đoàn; mỗi đoàn viên có thẻ đoàn viên và sổ đoàn viên; chi đoàn ghi nhận xét, khuyết điểm đối với đoàn viên hàng năm; Đoàn cơ sở có xác nhận, ký tên, đóng dấu.
- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng phần mềm trong quản lý và cập nhật tình hình đoàn viên thanh niên của địa phương, đơn vị.
6.2. Công tác bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp
 - Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên mới sau kết nạp thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn của Đoàn; tổ chức nghiên cứu, học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức đăng ký rèn luyện đoàn viên; thông tin thường xuyên cho đoàn viên nắm bắt tình hình quốc tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế...
- Ban chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện và sở trường của từng đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên mới rèn luyện và tiếp tục phấn đấu (giao phụ trách phần việc thanh niên hoặc một số nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng...).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện Đoàn:
- Xây dựng Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh", triển khai tới 100% các Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trường học.
- Theo dõi, đôn đốc, tiến hành kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn cấp trên kết quả thực hiện đợt kết nạp đoàn viên mới“Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh".
- Cung cấp tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn biên soạn cho các đơn vị làm tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện kết nạp vào Đoàn.
2. Các Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trường học:
 - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai đợt kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" tại địa phương, đơn vị
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" của các chi đoàn.
- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành dự Lễ kết nạp đoàn viên mới tại chi đoàn.
- Tổng hợp danh sách đoàn viên mới kết nạp và báo cáo tổng kết “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" gửi về Ban Thường vụ Huyện Đoàn (gmail: huyendoannguyenbinh@gamil.com) theo mẫu gửi kèm trước ngày 28/3/2016
3. Các chi đoàn:
- Tiến hành khảo sát, nắm tình hình và lập danh sách thanh niên và đội viên đủ tuổi, đủ tiêu chuẩn kết nạp Đoàn. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên; mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn ( hoàn thành trước ngày 15/01/2016)
- Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên mới như: Sổ đoàn viên, Thẻ đoàn viên, Huy hiệu đoàn.....đảm bảo khi kết nạp Đoàn, đoàn viên mới được trao ngay Thẻ đoàn viên, Huy hiệu đoàn.
- Chuẩn bị về thời gian, địa điểm, công tác tổ chức kết nạp phải đảm bảo để lại ấn tượng đẹp trong đoàn viên mới như: tổ chức kết nạp tại các di tích lịch sử cách mạng, công trình thanh niên; các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động lớn của Đoàn. (Các đơn vị tập trung tiến hành kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm TNCS Hồ Chí Minh" trong thời gian từ ngày16/01/2016 đên ngày 26/3/2016)
- Thực hiện nghiêm túc công tác đoàn vụ đối với đoàn viên mới kết nạp.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trường học nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này và coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá xếp loại tổ chức Đoàn các cấp./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban TC-KT Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn xã, thị trấn và
Đoàn trường học;
- Lưu HĐ.
         
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Đinh Đức Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUYỆN ĐOÀN NGUYÊN BÌNH
BCH ĐOÀN.................................
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
........., ngày.....tháng...... năm 2016
 
 
                                                                       BÁO CÁO
                        Tổng kết "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
 
                I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 
Tổng số lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn Tổng số thanh niên, đội viên được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn Tổng số Đội viên, Thanh niên được kết nạp vào Đoàn Số Đội viên được kết nạp Số Thanh niên được kết nạp Ghi chú
Khối trường học Khối địa bàn
dân cư
1 2 3 4 5 6 7
             
               
                Ghi chú: Tổng số đội viên, thanh niên được kết nạp vào đoàn (3) bằng tổng số các mục (4)+(5)+(6)
               
                II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
                1. Mặt đạt được
                2. Hạn chế và nguyên nhân
 
                                                                                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH.................
 
 
 
HUYỆN ĐOÀN NGUYÊN BÌNH
BCH ĐOÀN.................................
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
................., ngày.....tháng...... năm 2016
 
 
                                                               DANH SÁCH
         Đoàn viên mới kết nạp "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
 
Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Dân tộc Tôn giáo   Ngày vào Đoàn Nơi vào Đoàn Ghi chú
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn
1                      
2                      
.............                      
 
CÁN BỘ TỔNG HỢP TM. BAN CHẤP HÀNH..................
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn

 
Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.KatherineChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 313
  • Tháng hiện tại: 233779
  • Tổng lượt truy cập: 9504373

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Cúc tím với mưa xưa
Cúc tím với mưa xưa
Nhà hàng buffet
Nhà hàng buffer chay vừa ngon vừa rẻ tại Hà Nội
Chai nhựa pet
Chai nhựa Pet Vững Tiến - Cung cấp chai nhựa Pet an toàn giá rẻ
Mở Hộp Chat